14. karakteristiske træk ved kodeknækkermetoden

1.
Indlæringsvejen går – ( i modsætning til den traditionelle) – fra tale til skrift / fra kodning til afkodning / fra analyse til syntese, men den går også fra leg til alvor, dog hele tiden i glæde.
2.
Den utraditionelle indlæringsvej illustreres gennem eventyret: Da lydene kom til verden fra bogen: Hjemme i fonemernes verden.
I en fantasiramme opleves det ganske naturligt, at lydene blev skabt før bogstaverne.
3.
For at kunne gå fra taletegn til skrifttegn (fra håndfonem til bogstav) og på en måde opfinde bogstaverne igen, er det et mål i sig selv først at skabe overblik over alle talesprogets lyde: fonemerne.
4.
Overblikket over talesprogets lyde opnås ved at samle fonemerne ”familievis” i en fonembolig = et lydhus. Konsonanterne bor bag de firkantede vinduer og vokalerne i kælderen.
5.
En konkretisering af de enkelte fonemer fremkommer ved, at hver konsonant udstyres med et uforveksleligt taletegn = et håndfonem. Vokalerne synges frem og udpeges så vidt muligt ved mundaflæsning.
6.
Vokalernes udtryksformer vanskeliggør en præcis identifikation. Det afhjælpes ved, at de fremtræder synlige i Lydhusets runde kældervinduer og ses på systemets vokaltrappebro.
7.
Indlæringsrækkefølgen er begrundet i sammenlignelige træk. Ligheder og forskelle m.h.t. fonemernes artikulationsmønster indgår i de legende beskrivelser af lydhusets beboere.
8.
Lydhuset er tredimensionalt og rummeligt, fordi fonemerne - i fantasien - skal kunne bevæge sig i alle retninger.
9.
Lydhusets vinduer er oplukkelige. Først når alle elever har overblik over fonemerne og kan adskille dem og sætte dem sammen, åbnes vinduerne og fonemerne forvandles til bogstaver. Fonemerne døbes og får et navn. ”mmm- bliver til æm , o.s.v”. Lydhuset bliver til et Bogstavhus.
10.
Sammenhængen mellem lyd og bogstav tydeliggøres, når det understreges, at kun de åbne vinduer kalder bogstavnavnet frem. Fonemerne kan stadig høres, når vinduerne er lukkede.
11.
Metoden bygger meget bevidst på sanseintegrationsprincipper. Iagttagelser, der hviler på høre- og synssansen, suppleres med de følsomme bevægelsessanser. Det er således i tillid til, at de kinestetiske og spatiale bevægemønstre har betydning for genkendeligheden, at de indgår i udformningen af håndfonemerne og supplerer de dominerende auditive og visuelle grundtræk.
12.
Forståelsen for syntese-analyseprocessen underbygges af den til systemet udarbejdede lydstavetavle, hvor konsonanter symboliseres ved firkanter og vokaler ved cirkler. Lydstavetavlens afvekslende placering af de to nævnte symboler fremmer desuden en forståelse for betydningen af lydenes indbyrdes rækkefølge.
13.
Metoden er systemuafhængig. Kodeknækkermetodens læseforberedende fremgangsmåde kan benyttes uanset, hvilket læsesystem, man senere ønsker at benytte.
14.
Metoden er repetitionsvenlig, Den er velegnet til at screene en klasse og opsamle læsesvage elever.

Til top Tilbage